Dva dny s didaktikou matematiky

17.02.2018 21:33

  Dvacátý pátý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK spolu se Společností učitelů matematiky JČMF, proběhne ve dnech 11. – 12. 2. 2021. Obdobně jako v předchozích ročnících bude konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a kulatých stolů.

Účastníci mohou nabídnout vystoupení v sekci v rozsahu 20 minut, vedení pracovní dílny v rozsahu 1 hodiny, prezentaci zajímavých zkušeností a materiálů, prezentaci videa apod.  Z konference je tradičně připravován elektronický sborník.

NEW Konference proběhne kompletně online, a to prostřednictvím platformy ZOOM. Registrační formulář je níže na stránce.

Z konference bude připraven elektronický sborník. Akce byla akreditována MŠMT jako akce dalšího vzdělávání učitelů pod číslem MSMT-32684/2018-2-905 (do 21. 1. 2022).

NEW Vzhledem k online podobě konference organizátoři upravili požadavky k platbě registračního poplatku. Pokud účastník poplatek zaplatí (např. má rezervovánu částku na tvz. šablonách), dostane certifikát o účasti na konferenci. Účastník, který nebude vyžadovat potvrzení o účasti, platit nemusí, ale musí se na konferenci i tak předem přihlásit. Link na konferenci přijde jen přihlášeným účastníkům.

Výše poplatků jsou následující:
180 Kč pro členy JČMF s vystoupením na konferenci
220 Kč pro nečleny JČMF s vystoupením na konferenci
250 Kč pro členy JČMF bez vystoupení na konferenci
320 Kč pro nečleny JČMF bez vystoupení na konferenci

Účastníky nově přihlášené po 31. 1. prosíme, aby fakt, zda budou, či nebudou platit poplatek, zapsali do poznámky. Pokud platit budou, přijde jim následně informace o čísle účtu SUMA JČMF, kam poplatek zaslat, a variabilním symbolu. Potvrzení o platbě a o účasti na konferenci přijdou následně poštou na adresu udanou v registračním formuláři. Již přihlášené účastníky, kteří budou platit registrační poplatek, prosíme o zprávu na adresu nada.vondrova@pedf.cuni.cz.

Termín přihlášení v případě, že účastník navrhuje příspěvek, je 4. 2. 2021. K účasti na konferenci bez příspěvku se lze přihlásit až do 10. 2. 2021.
 
Účastníci mají možnost si objednat ubytování na univerzitní koleji přes online formulář: https://kam.cuni.cz/KAM-321.html.
 
Program - stahujte zde (změna vyhrazena).
 
 
Plenární přednášku přislíbil Cyril Höschl na téma Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření.
 
Anotace: V přednášce budou přiblíženy mechanismy souvislostí mezi pracovní zátěží, typem činnosti a rozvojem stresu a jeho následků jako jsou depresivní a úzkostné poruchy. Budou také přiblíženy psychologické, neurobiologické a sociální aspekty některých duševních poruch a tzv. syndromu vyhoření.

 
Druhou plenární přednášku pronese Janka Medová na téma Rozvoj kombinatorického myslenia a riešenia matematických problémov.
 
Anotace: Riešenie problémov je jednou z kompetencií kľúčových pre úspešný život v súčasnej spoločnosti. riešenie matematických problémov prispieva okrem schopnosti riešiť problémy a j k rozvoju matematického myslenia, matematickej argumentácie a procedurálnych zručností. Prehlbované je konceptuálne pochopenie, ako i schopnosť riadiť svoju prácu.
Kombinatorické myslenie môže byť definované ako schopnosť viac či menej systematicky tvoriť rôzne kombinácie myšlienok a kognitívnych operácií. Riešenie problémov z kombinatoriky poskytuje žiakom príležitosť na rozvoj kombinatorického myslenia, ale aj na bohatú matematickú diskusiu využívajúci dôvodenie k dôkazy. Porovnávanie rôznych stratégií riešenia je vhodným precvičovaním metakognitívnych znalostí.
V podmienkach Slovenskej republiky sa kombinatorika dostala do učiva základnej školy relatívne nedávno a veľa učiteľov nemá s vyučovaním kombinatoriky na tomto stupni skúsenosť z pozície žiaka. V prednáške zhrnieme skúsenosti s vyučovaním kombinatoriky na prvom i druhom stupni základnej školy, ako aj so vzdelávaním (budúcich) učiteľov v tejto oblasti.

 
 

Programový a organizační výbor


Naďa Vondrová (KMDM, PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, nada.vondrova @pedf.cuni.cz)

Antonín Jančařík

Darina Jirotková

Michaela Kaslová


Sborník z roku 2021 - pokyny pro autory

Sborník bude sestaven z těchto částí:

  • vystoupení v sekci (příspěvek ve sborníku v délce cca 3 strany)
  • pracovní dílny v rozsahu 1 hodina (příspěvek ve sborníku v délce cca 6 stran)
  • prezentace zajímavých zkušeností a materiálů (příspěvek do sborníku jen po dohodě s programovým výborem)
  • prezentace videa (příspěvek do sborníku jen po dohodě s programovým výborem)
  • poster – nástěnka (příspěvek do sborníku jen po dohodě s programovým výborem)
  • další příspěvky (po dohodě s programovým výborem)

Příspěvky odevzdávejte v programu WORD (nebo TeX), písmo Times New Roman, 12 pt, délka podle typu prezentace. Obrázky ve formátu jpg zašlete zvlášť. Nepoužívejte v příspěvku všechna velká písmena (např. v nadpisech). Za názvem příspěvku napište jméno autora bez titulů a jeho pracoviště a e-mail. Použitou literaturu nečíslujte a formátujte podle vzorů, které najdete zde – u sborníků je nutné uvést i editory a rozsah stránek daného článku; ISBN neuvádějte. Každý příspěvek opatřete stručným abstraktem v rozsahu 5 až 10 řádků. Obrázky i tabulky číslujte (průběžně). Nepoužívejte pouze ilustrační obrázky. Za jazykovou stránku příspěvku zodpovídají autoři.

Hotový příspěvek odevzdejte do 30. 3. 2021.

Zasílejte na adresu nada.vondrova@pedf.cuni.cz.

Sborník vyjde v elektronické podobě do konce roku 2021. Bude mít ISBN.


ARCHIV

Dvacátý čtvrtý ročník konference se konal ve dnech 13. – 14. 2. 2020.

Zvané přednášky

Čtvrtek: Umíme identifikovat a rozvíjet intelektově nadané děti v útlém věku?
Šárka Portešová (Katedra psychologie FSS MU, Brno)
 
Cílem přednášky je poukázat na některé důležité otázky související s identifikací a rozvojem tzv. časných čtenářů a počtářů. Zaměříme se na kognitivní, socialni, emoční a motorické vývojové disharmonie, které mohou, při nesprávné intervenci, zkomplikovat  další intelektový rozvoj těchto žáků, zejména na základní škole. Věnovat se budeme i problematice dvojí výjimečnosti v tomto věku. Seznámíme se s některými důležitými zahraničními výzkumy, které se identifikaci nadání věnují a díky kterým budeme moci zaměřit pozornost i na závažné chyby ve vybraných identifikačních strategiích.
 
Pátek: Historická metrologie – nuda nebo fascinující součást historie?
Petr Cikrle (VUT Brno)

Staré míry a váhy jsou pravidelně zařazovány do výuky fyziky i jiných předmětů na základních školách, obvykle však není prostor na vysvětlení historických souvislostí. Cílem přednášky je seznámit posluchače s přehledem vývoje měr na našem území a některými dochovanými hmotnými doklady – etalony loktů, sáhů, korců a měřic na radnicích měst. Značné rozdíly panovaly nejen mezi Čechami, Moravou a Slezskem, ale jinak se měřilo i na území pánů z Růže, města Chebu i v celém pohraničí. Teprve na přelomu 17. a 18. století se podařilo jakž takž sjednotit zemské míry a váhy – v Čechách pražské, na Moravě brněnské a olomoucké (souboj o hlavní město byl dlouho vyrovnaný) a ve Slezsku vratislavské. Ale to již přichází Marie Terezie a z důvodu sjednocení obchodu vnucuje všem zemím habsburské říše jednotky vídeňské, což se setkává s tichým odporem zejména v Čechách. Krátce nato se začíná šířit povědomí o nových vědeckých jednotkách definovaných francouzskými vědci – metru, litru a kilogramu. Cesta k metru je trnitá a zdlouhavá – jeho vlastní měření trvající 7 let je zatíženo chybou, která je zamlčena a odhalena až po 200 letech. V Rakousku se o metru uvažuje už od roku 1815, zavádí se decimální dělení měny (1857 – zlatník o 100 krejcarech místo 60), doba však uzraje až v 70. letech 19. století a vrcholí podpisem Metrické konvence 20. 5. 1875 (ale to již tři roky platí v Rakousku zákon o přijetí metru). Vlastní etalony z platiny a iridia však vznikají až v roce 1890, po roce 1918 však zůstávají ve Vídni  a ČSR musí získat nové. V roce 1993 se situace opakuje.
 
Program konference z roku 2020.
 
 Program konference z roku 2019 , Fotografie z akce: https://www.flickr.com/photos/145636261@N02/sets/72157678764849428.
Program ze Dvou dnů s didaktikou matematiky 2016 ke stažení  zde . Fotografie z roku 2016 stahujte zde.
Archiv předchozích ročníků konference je zde. Sborníky z předchozích ročníků najdete v části Materiály ke stažení.

 

 

Zpět

Přihlášení na konferenci Dva dny s didaktikou matematiky 2021

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: