Dva dny s didaktikou matematiky

01.01.2022 00:00

  Dvacátý šestý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK spolu se Společností učitelů matematiky JČMF, se bude konat ve dnech 10. – 11. 2. 2022. Obdobně jako v předchozích ročnících bude konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a kulatých stolů. Z důvodu pandemie bude akce organizována online.

Z konference bude připraven elektronický sborník. Akce byla akreditována MŠMT jako akce dalšího vzdělávání učitelů pod číslem MSMT- 21691/2021-2-693 (do 28. 9. 2024).
 
Registrační formulář je dole na stránce. Termín registrace s vystoupením je 31.1.2022, termín registrace bez vystoupení do 9.2.2021.
 
Bližší informace budou postupně uveřejňovány zde.
 
Plenární přednášky
 
Rostislav Konopa: Dotkni se vesmíru
 
Obsahem přednášky je představení STEAM Education, jeho historie, rozsah a pedagogický koncept, který je uplatňován ve výuce napříč předměty (matematika, fyzika, biologie a další). Výhody a nevýhody STEM a STEAM pedagogiky ve školách. Projektová výuka 21. století a praktický příklad na projektu Dotkni se vesmíru pohledem ředitele základní školy a zakladatele STEAM Academy, který má humanistické vzdělání, ale miluje technologie a vědu. Projekt Dotkni se vesmíru umožnil stovkám studentů základních a středních škol v ČR sestavit, programovat a vypustit stratosférický balón, který jim pořídil snímky povrchu Země z výšky 30 - 37 km.
 
Druhá přednáška bude doplněna.
 

Programový a organizační výbor


Naďa Vondrová (KMDM, PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, nada.vondrova @pedf.cuni.cz)

Antonín Jančařík

Darina Jirotková

Michaela Kaslová


Sborník z roku 2022 - pokyny pro autory

Sborník bude sestaven z těchto částí:

  • vystoupení v sekci (příspěvek ve sborníku v délce cca 3 strany)
  • pracovní dílny v rozsahu 1 hodina (příspěvek ve sborníku v délce cca 6 stran)
  • prezentace zajímavých zkušeností a materiálů (příspěvek do sborníku jen po dohodě s programovým výborem)
  • prezentace videa (příspěvek do sborníku jen po dohodě s programovým výborem)
  • poster – nástěnka (příspěvek do sborníku jen po dohodě s programovým výborem)
  • další příspěvky (po dohodě s programovým výborem)

Příspěvky odevzdávejte v programu WORD (nebo TeX), písmo Times New Roman, 12 pt, délka podle typu prezentace. Obrázky ve formátu jpg zašlete zvlášť. Nepoužívejte v příspěvku všechna velká písmena (např. v nadpisech). Za názvem příspěvku napište jméno autora bez titulů a jeho pracoviště a e-mail. Použitou literaturu nečíslujte a formátujte podle vzorů, které najdete zde – u sborníků je nutné uvést i editory a rozsah stránek daného článku; ISBN neuvádějte. Každý příspěvek opatřete stručným abstraktem v rozsahu 5 až 10 řádků. Obrázky i tabulky číslujte (průběžně). Nepoužívejte pouze ilustrační obrázky. Za jazykovou stránku příspěvku zodpovídají autoři.

Hotový příspěvek odevzdejte do 30. 3. 2022.

Zasílejte na adresu nada.vondrova@pedf.cuni.cz.

Sborník vyjde v elektronické podobě do konce roku 2022. Bude mít ISBN.


ARCHIV

Jubilejní, dvacátý pátý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky se konal ve dnech 11. – 12. 2. 2021

Konference se konala v online podobě. I tak se podařilo zachovat její charakter. Obdobně jako v předchozích ročnících byla konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a kulatých stolů.

Program - stahujte zde.
 
Obě plenární přednášky se souhlasem přednášejících zpřístupňujeme formou videozáznamu.
 
Cyril Höschl: Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření.

https://youtu.be/Namy9a-xsLc

Janka Medová: Rozvoj kombinatorického myslenia a riešenia matematických problémov.
 

Dvacátý čtvrtý ročník konference se konal ve dnech 13. – 14. 2. 2020.


Zvané přednášky

Čtvrtek: Umíme identifikovat a rozvíjet intelektově nadané děti v útlém věku?
Šárka Portešová (Katedra psychologie FSS MU, Brno)
 
Cílem přednášky je poukázat na některé důležité otázky související s identifikací a rozvojem tzv. časných čtenářů a počtářů. Zaměříme se na kognitivní, socialni, emoční a motorické vývojové disharmonie, které mohou, při nesprávné intervenci, zkomplikovat  další intelektový rozvoj těchto žáků, zejména na základní škole. Věnovat se budeme i problematice dvojí výjimečnosti v tomto věku. Seznámíme se s některými důležitými zahraničními výzkumy, které se identifikaci nadání věnují a díky kterým budeme moci zaměřit pozornost i na závažné chyby ve vybraných identifikačních strategiích.
 
Pátek: Historická metrologie – nuda nebo fascinující součást historie?
Petr Cikrle (VUT Brno)

Staré míry a váhy jsou pravidelně zařazovány do výuky fyziky i jiných předmětů na základních školách, obvykle však není prostor na vysvětlení historických souvislostí. Cílem přednášky je seznámit posluchače s přehledem vývoje měr na našem území a některými dochovanými hmotnými doklady – etalony loktů, sáhů, korců a měřic na radnicích měst. Značné rozdíly panovaly nejen mezi Čechami, Moravou a Slezskem, ale jinak se měřilo i na území pánů z Růže, města Chebu i v celém pohraničí. Teprve na přelomu 17. a 18. století se podařilo jakž takž sjednotit zemské míry a váhy – v Čechách pražské, na Moravě brněnské a olomoucké (souboj o hlavní město byl dlouho vyrovnaný) a ve Slezsku vratislavské. Ale to již přichází Marie Terezie a z důvodu sjednocení obchodu vnucuje všem zemím habsburské říše jednotky vídeňské, což se setkává s tichým odporem zejména v Čechách. Krátce nato se začíná šířit povědomí o nových vědeckých jednotkách definovaných francouzskými vědci – metru, litru a kilogramu. Cesta k metru je trnitá a zdlouhavá – jeho vlastní měření trvající 7 let je zatíženo chybou, která je zamlčena a odhalena až po 200 letech. V Rakousku se o metru uvažuje už od roku 1815, zavádí se decimální dělení měny (1857 – zlatník o 100 krejcarech místo 60), doba však uzraje až v 70. letech 19. století a vrcholí podpisem Metrické konvence 20. 5. 1875 (ale to již tři roky platí v Rakousku zákon o přijetí metru). Vlastní etalony z platiny a iridia však vznikají až v roce 1890, po roce 1918 však zůstávají ve Vídni  a ČSR musí získat nové. V roce 1993 se situace opakuje.
 
Program konference z roku 2020.
 
 Program konference z roku 2019 , Fotografie z akce: https://www.flickr.com/photos/145636261@N02/sets/72157678764849428.
Program ze Dvou dnů s didaktikou matematiky 2016 ke stažení  zde . Fotografie z roku 2016 stahujte zde.
Archiv předchozích ročníků konference je zde. Sborníky z předchozích ročníků najdete v části Materiály ke stažení.

 

 

Zpět

Přihlášení na konferenci Dva dny s didaktikou matematiky 2022

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: