Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP

V rámci řešení projektu ESF vznikly materiály, které napsali učitelé z různých typů škol pro potřeby výuky matematiky na základní i střední škole. Obsahují celou řadu praktických rad, úloh, geometrických šablon apod. Můžete si je stáhnout v pdf formě na této stránce či v sekci Materiály ke stažení.
Při jejich citování použijte prosím následující šablonu:
 
Autoři. Název materiálu. In Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP : Studijní materiály k projektu. 1. vyd. Praha : JČMF, 2006. počet stran. CD ROM, ISBN 80-7015-097-1. ISBN 80-7015-085-8.

A01 Projektování dílčích výstupů a učiva v práci učitele matematiky

Autoři: Mojžíšová Jarmila, Marinková Helena, Sýkora Václav
Anotace: Tvorba ŠVP předpokládá, že učitelé matematiky budou připraveni k projektování vlastní práce v souladu s celkovým záměrem školy a novými poznatky didaktiky. Důležitou součástí jejich činnosti při tvorbě osnov matematiky je uplatnění cílového zaměření vzdělávací oblasti matematika a její aplikace a strukturované stanovení konkrétních dílčích výstupů a tomu odpovídajícího volba učiva.

A02 Matematika ve školním vzdělávacím programu v základním vzdělávání

Autoři: Tomek Karel, Doubková Anna
Anotace: Potenciál matematiky. Matematika v RVP ZV. Matematika a cíle základního vzdělávání. Matematika a klíčové kompetence. Matematika v rámcovém učebním plánu. Matematika a průřezová témata. Matematika a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Matematika a žáci mimořádně nadaní. Matematika v ŠVP. Učební osnovy vyučovacího předmětu matematika. Společné výchovné a vzdělávací strategie. Začlenění průřezových témat.

A03 Cíle kurikulární reformy a cesty k jejich dosažení

Autoři: Vašutová Jaroslava
Anotace: Zdůvodnění změn v našem vzdělávacím systému a jejich koncepce na 2. stupni základní školy ve vztahu k vyučování matematice a novým postojům učitelů matematiky.

A04 Některá zjištění vyplývající z projektu "Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd"

Autoři: Lesáková Eva, Řídká Eva
Anotace: Popis vzniku a průběhu projektu „Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd“. Zdůvodnění výběru sledovaných znalostí a dovedností. Krátká charakteristika používaných testů. Některé specifické cíle předmětu Matematika na 2. stupni ZŠ v testových úlohách a úspěšnost zvolených úloh. Varianta „B“ testu z roku 2006 se statistickými výstupy. Doporučení, odkazy a nabídky dalších evaluačních nástrojů.

A05 Kurikulární reforna v českém školství a její cíle ve vyučování matematice na 2. stupni ZŠ

Autoři: Tomek Karel, Sýkora Václav
Anotace: Evropský kontext naší kurikulární reformy. Charakteristika společenských změn působících na vzdělávání. Reforma a transformace. Kurikulum. Plánované změny ve vzdělávání. Tři úrovně kurikulárních dokumentů. Podstata změn a pohled nazpátek.

B01 Práce s chybou jako strategie rozvoje klíčových kompetencí žáka

Autoři: Hejný Milan, Jirotková Darina, Kratochvílová Jana
Anotace: Různé přístupy k chybě žáka i učitele. Využití chyby k rozvoji matematického myšlení žáka. Příklad chybných představ z oblasti číselných oborů.

B02 Žákovské projekty – jedna z možností, jak rozvíjet žákovské kompetence

Autoři: Kubínová Marie, Hricz Miroslav
Anotace: Charakteristiky žákovských projektů ve vazbě na rozvíjení kompetencí nejen ve vyučování matematice. Ukázky žákovských projektů a jejich konstrukce.

B03 Jak tvořit úlohy ze světa našich žáků

Autoři: Odvárko Oldřich, Robová Jarmila, Kadleček Jiří
Anotace: Tvorba úloh pomocí variace a modifikace, sběr dat a jejich využití, lokalizace úlohy do žákova prostředí, aktualizace úloh, optimalizační úlohy.

B04 Konstruktivistické přístupy k vyučování a praxe

Autoři: Stehlíková Naďa, Cachová Jana
Anotace Základní charakteristiky konstruktivistických přístupů k vyučování prostřednictvím příběhů z vyučování matematice u nás i v zahraničí. Rozbor videozáznamů z hodin. Porovnání různých přístupů.

C01 Geometrie jako příležitost k rozvoji žákovských kompetencí

Autor: Kuřina František
Anotace: Rozvoj kompetencí v matematice pomocí řešení vhodných úloh. Geometrické úlohy rozvíjející umění vidět v matematice.

C02 Počítačem podporovaná výuka matematiky: Cabri pro mírně pokročilé

Autoři: Leischner Pavel, Vaníček Jiří
Anotace: Složitější nástroje Cabri a jejich použití ve výuce. Metodika celých tématických celků pro výuku geometrie pomocí počítače (množiny bodů, konstrukční úlohy, shodnosti a souměrnosti). Určeno pro zájemce, kteří program Cabri již trochu ovládají (např. pro absolventy volitelného modulu P „ICT ve výuce matematiky“ nebo jiných školení Cabri, případně pro samouky).

C03 Prostorová představivost a prostředky k jejímu rozvoji

Autoři: Molnár Josef, Perný Jaroslav, Anna Stopenová
Anotace: Charakteristika prostorové představivosti. Rozvoj představivosti pomocí vhodně volených úloh. Tělesa.

C04 Počítačem podporovaná výuka matematiky: Cabri pro začátečníky

Autoři: Pech Pavel, Vaníček Jiří, Mahnelová Hana
Anotace: Základy práce s programem Cabri, ovládání programu. Řešené úlohy na úrovni základní školy. Představení forem práce a různých druhů žákovských aktivit při výuce s Cabri. Zájemci nepotřebují žádné předchozí dovednosti v práci s programem.

C05 Geometrické modelování jako příležitost k aktivnímu učení

Autoři: Sýkora Václav, Přibyl Jiří, Roubíček Filip
Anotace: Nové přístupy ke geometrickému modelování ve vztahu k rozvoji pojmů planimetrie a stereometrie. Geometrie překládaného papíru, pop up geometrie, modelování mnohostěnů a konkrétní návody na využití těchto postupů. Použití geometrických skládaček a stavebnic ve školské geometrii.

D01 Rozvoj funkčního myšlení ve výuce matematiky na ZŠ

Autoři: Eisenmann Petr, Kopáčková Alena
Anotace Série úloh vhodných k rozvoji funkčního myšlení na základní škole. Propedeutika funkcí. Úlohy z praxe.

D02 Příprava a analýza didaktických situací

Autoři: Novotná Jarmila, Hrabáková Hana, Krátká Magdalena, Pelantová Alena
Anotace: Typy didaktických situací ve výuce na základní škole. Analýza a priori. Hledání společných výchovných a vzdělávacích strategií při výuce matematiky. Překážky správného porozumění – příklad nekonečna a přirozených čísel.

D03 Rozvoj pojmu zlomek ve vyučování matematice

Autoři: Tichá Marie, Macháčková Jana
Anotace:  Budování představ a rozvíjení porozumění zlomkům u žáků. Pochopení procesů, které se odehrávají v jejich myslích při chápání vztahu celek - část. Posun učitele od toho, kdo pouze plní instrukce přicházející zvenčí, k tvořivému učiteli odborníkovi, který zvažuje své aktivity ve všech fázích výuky (příprava, realizace, hodnocení) a je schopen bezprostředně a účinně reagovat na podněty žáků.

D04 Hry ve vyučování matematice jako významná strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí žáků

Autoři: Vávrová Alena, Novotná Jarmila, Volfová Marta, Jančařík Antonín
Anotace: Význam hry pro vyučování matematice, hry bez pomůcek, hry s kartami, hry s kostkami, skládačky, komerční hry, hry typu Nim.

E01 Využití informačních a komunikačních technologií ve vyučování matematice na 2. stupni ZŠ

Autoři: Cihlář Jiří, Zelenka Milan, Nocar David
Anotace: Úlohy aplikačního charakteru z oblasti techniky, geografie apod. Vhodné pro talentované žáky. Řešení pomocí programu Excel a Cabri.

E02 Historický vývoj matematiky ve vyučování matematice na ZŠ

Autoři: Fuchs Eduard, Hykšová Magdaléna
Anotace: Využití některých aspektů historie matematiky pro vyučování matematice na ZŠ.

E03 Využití Excelu k řešení prakticky orientovaných matematických úloh

Autoři: Jančařík Antonín, Dvořák Petr, Hošpesová Alena
Anotace: Série úloh na využití programu Excel ve výuce matematiky na základní školy. Problémy ze života.

E04 ŠVP jako příležitost k zlepšení práce s talentovanými žáky v matematice

Autoři: Zhouf Jaroslav, Švrček Jaroslav
Anotace: Charakteristika talentovaných žáků a žákovských kolektivů obecně a speciálně v matematice. Soubor aktivit realizovaných učitelem s těmito žáky a kolektivy.

E05 ŠVP a možnosti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v matematice

Autoři: Blažková Růžena
Anotace Analýza příčin problémů a nedostatků žáků v matematice. Problémy přechodu dětí na 2. stupeň ZŠ a do nižších ročníků osmiletých gymnáziá. Učivo matematiky. Obvody a obsahy geometrických útvarů. Jednotky měr.Reedukace dyskalkulie. Ukázka individuálních plánů.

E06 Postoje žáka k matematice

Autoři: Lišková Hana
Anotace Postoje žáka k matematice. Náměty pro výuku matematiky - figurální čísla, "telefonky", indiánské čelenky, číselné šachovnice, geometrické modelování, geometrie v algebře, geometrie papíru, grafická komunikace.
 

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

© 2015 - 2022 SUMA JČMF