Metodická doporučení pro učitele vzešlá z projektu ESF

12.05.2022 12:18

V roce 2005 a 2006 připravil kolektiv autorů z institucí vzdělávajících učitele a učitelů z praxe připravil texty, které jsou použitelné jak v přípravě učitelů matematiky, tak přímo ve výuce.

 

 

Jak citovat tyto materiály:

 

Autoři. Název materiálu. In Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP : Studijní materiály k projektu. 1. vyd. Praha : JČMF, 2006. počet stran. CD ROM, ISBN 80-7015-097-1. ISBN 80-7015-085-8.

 

A01
Autoři
Mojžíšová Jarmila, Marinková Helena, Sýkora Václav
Anotace
Tvorba ŠVP předpokládá, že učitelé matematiky budou připraveni k projektování vlastní práce v souladu s celkovým záměrem školy a novými poznatky didaktiky. Důležitou součástí jejich činnosti při tvorbě osnov matematiky je uplatnění cílového zaměření vzdělávací oblasti matematika a její aplikace a strukturované stanovení konkrétních dílčích výstupů a tomu odpovídajícího volba učiva.
A02
Autoři
Tomek Karel, Doubková Anna
Anotace
Potenciál matematiky. Matematika v RVP ZV. Matematika a cíle základního vzdělávání. Matematika a klíčové kompetence. Matematika v rámcovém učebním plánu. Matematika a průřezová témata. Matematika a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Matematika a žáci mimořádně nadaní. Matematika v ŠVP. Učební osnovy vyučovacího předmětu matematika. Společné výchovné a vzdělávací strategie. Začlenění průřezových témat.
A03
Autoři
Vašutová Jaroslava
Anotace
Zdůvodnění změn v našem vzdělávacím systému a jejich koncepce na 2. stupni základní školy ve vztahu k vyučování matematice a novým postojům učitelů matematiky.
A04 Některá zjištění vyplývající z projektu "Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd"
Autoři Lesáková Eva, Řídká Eva
Anotace Popis vzniku a průběhu projektu „Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd“. Zdůvodnění výběru sledovaných znalostí a dovedností. Krátká charakteristika používaných testů. Některé specifické cíle předmětu Matematika na 2. stupni ZŠ v testových úlohách a úspěšnost zvolených úloh. Varianta „B“ testu z roku 2006 se statistickými výstupy. Doporučení, odkazy a nabídky dalších evaluačních nástrojů.
A05 Kurikulární reforna v českém školství a její cíle ve vyučování matematice na 2. stupni ZŠ
Autoři Tomek Karel, Sýkora Václav
Anotace Evropský kontext naší kurikulární reformy. Charakteristika společenských změn působících na vzdělávání. Reforma a transformace. Kurikulum. Plánované změny ve vzdělávání. Tři úrovně kurikulárních dokumentů. Podstata změn a pohled nazpátek.

 

B01
Autoři
Hejný Milan, Jirotková Darina, Kratochvílová Jana
Anotace
Různé přístupy k chybě žáka i učitele. Využití chyby k rozvoji matematického myšlení žáka. Příklad chybných představ z oblasti číselných oborů.
B02
Autoři
Kubínová Marie, Hricz Miroslav
Anotace
Charakteristiky žákovských projektů ve vazbě na rozvíjení kompetencí nejen ve vyučování matematice. Ukázky žákovských projektů a jejich konstrukce.
B03
Autoři
Odvárko Oldřich, Robová Jarmila, Kadleček Jiří
Anotace
Tvorba úloh pomocí variace a modifikace, sběr dat a jejich využití, lokalizace úlohy do žákova prostředí, aktualizace úloh, optimalizační úlohy.
B04
Autoři
Stehlíková Naďa, Cachová Jana
Anotace
Základní charakteristiky konstruktivistických přístupů k vyučování prostřednictvím příběhů z vyučování matematice u nás i v zahraničí. Rozbor videozáznamů z hodin. Porovnání různých přístupů.
 
C01
Autoři
Kuřina František
Anotace
Rozvoj kompetencí v matematice pomocí řešení vhodných úloh. Geometrické úlohy rozvíjející umění vidět v matematice.
 C02
Autoři Leischner Pavel, Vaníček Jiří
Anotace Složitější nástroje Cabri a jejich použití ve výuce. Metodika celých tématických celků pro výuku geometrie pomocí počítače (množiny bodů, konstrukční úlohy, shodnosti a souměrnosti). Určeno pro zájemce, kteří program Cabri již trochu ovládají (např. pro absolventy volitelného modulu P „ICT ve výuce matematiky“ nebo jiných školení Cabri, případně pro samouky).
C03
Autoři
Molnár Josef, Perný Jaroslav, Anna Stopenová
Anotace
Charakteristika prostorové představivosti. Rozvoj představivosti pomocí vhodně volených úloh. Tělesa.
C04
Autoři
Pech Pavel, Vaníček Jiří, Mahnelová Hana
Anotace
Základy práce s programem Cabri, ovládání programu. Řešené úlohy na úrovni základní školy. Představení forem práce a různých druhů žákovských aktivit při výuce s Cabri. Zájemci nepotřebují žádné předchozí dovednosti v práci s programem.
C05
Autoři
Sýkora Václav, Přibyl Jiří, Roubíček Filip
Anotace
Nové přístupy ke geometrickému modelování ve vztahu k rozvoji pojmů planimetrie a stereometrie. Geometrie překládaného papíru, pop up geometrie, modelování mnohostěnů a konkrétní návody na využití těchto postupů. Použití geometrických skládaček a stavebnic ve školské geometrii.
 
D01
Autoři
Eisenmann Petr, Kopáčková Alena
Anotace
Série úloh vhodných k rozvoji funkčního myšlení na základní škole. Propedeutika funkcí. Úlohy z praxe.
D02
Autoři
Novotná Jarmila, Hrabáková Hana, Krátká Magdalena, Pelantová Alena
Anotace
Typy didaktických situací ve výuce na základní škole. Analýza a priori. Hledání společných výchovných a vzdělávacích strategií při výuce matematiky. Překážky správného porozumění – příklad nekonečna a přirozených čísel.
D03
Autoři
Tichá Marie, Macháčková Jana
Anotace
 Budování představ a rozvíjení porozumění zlomkům u žáků. Pochopení procesů, které se odehrávají v jejich myslích při chápání vztahu celek - část. Posun učitele od toho, kdo pouze plní instrukce přicházející zvenčí, k tvořivému učiteli odborníkovi, který zvažuje své aktivity ve všech fázích výuky (příprava, realizace, hodnocení) a je schopen bezprostředně a účinně reagovat na podněty žáků. 
D04
Autoři
Vávrová Alena, Novotná Jarmila, Volfová Marta, Jančařík Antonín
Anotace
Význam hry pro vyučování matematice, hry bez pomůcek, hry s kartami, hry s kostkami, skládačky, komerční hry, hry typu Nim.
 
E01
Autoři
Cihlář Jiří, Zelenka Milan, Nocar David
Anotace
Úlohy aplikačního charakteru z oblasti techniky, geografie apod. Vhodné pro talentované žáky. Řešení pomocí programu Excel a Cabri.
E02
Autoři
Fuchs Eduard, Hykšová Magdaléna
Anotace
Využití některých aspektů historie matematiky pro vyučování matematice na ZŠ.
E03
Autoři
Jančařík Antonín, Dvořák Petr, Hošpesová Alena
Anotace
Série úloh na využití programu Excel ve výuce matematiky na základní školy. Problémy ze života.
E04
Autoři
Zhouf Jaroslav, Švrček Jaroslav
Anotace
Charakteristika talentovaných žáků a žákovských kolektivů obecně a speciálně v matematice. Soubor aktivit realizovaných učitelem s těmito žáky a kolektivy.
E05
Autoři
Blažková Růžena
Anotace
Analýza příčin problémů a nedostatků žáků v matematice. Problémy přechodu dětí na 2. stupeň ZŠ a do nižších ročníků osmiletých gymnáziá. Učivo matematiky. Obvody a obsahy geometrických útvarů. Jednotky měr.Reedukace dyskalkulie. Ukázka individuálních plánů.
 E06 Postoje žáka k matematice
Autoři Lišková Hana
Anotace
Postoje žáka k matematice. Náměty pro výuku matematiky - figurální čísla, "telefonky", indiánské čelenky, číselné šachovnice, geometrické modelování, geometrie v algebře, geometrie papíru, grafická komunikace. 

 

 

Zpět

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

© 2015 - 2022 SUMA JČMF