Matematický klokan

Matematický klokan je soutěž pro žáky ve věku 10 až 19 let.

Oficiální stránky soutěže (včetně seznamu krajských důvěrníků) najdete zde

Co je Matematický klokan

Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná soutěž, která je určena širokému okruhu zájemců od 4. ročníku základní školy až po studenty škol středních. A to nejen nadaným žákům, ale všem. Tím se soutěž značně liší od Matematické olympiády, která vyhledává především talenty a umožňuje tak soutěžit jen vynikajícím studentům. Ostatní tak zůstávají o radost ze soutěžení ochuzeni. Tento dluh však Matematický klokan splácí, neboť se snaží zapojit do soutěže všechny žáky, umožnit všem vyzkoušet si svoje schopnosti při řešení neobvyklých úloh.

Cíle soutěže

Hlavním úkolem Matematického klokana (dále jen Klokana) je zvýšení zájmu o matematiku, snaha ukázat, že matematika není nezáživný vyučovací předmět. Klokan se snaží ukázat žákům zajímavé a netradiční úlohy, ať už svým obsahem či formou zadání. Takových úloh je v našich učebnicích stále málo a tak není divu, že se pak matematika stává pro žáky nudným předmětem. Nedostatek motivace ve výuce matematiky ubíjí zájem o její studium. Přičemž právě netradiční úlohy představují obrovský nástroj k tomu, jak žáky pro matematiku “získat.“ Úloha, která žáka zaujme svým obsahem, podněcuje žákovu aktivitu, tvořivou činnost a rozvíjí tak jeho myšlení. Právě takovéto úlohy, které žáka oslovují a motivují, Klokan nabízí. Také proto se stal velmi rychle u dětí na celém světě tak oblíbeným.

Průběh soutěže

Vlastní soutěž  probíhá ve všech pořadatelských zemích zpravidla koncem měsíce března ve stejný den a hodinu. I tento fakt přispívá ke kouzelné atmosféře celého dění, neboť ve stejný okamžik řeší tisíce žáků na celém světě tytéž matematické úlohy.

Úlohy k soutěži jsou připravovány na mezinárodních pracovních seminářích. Skupina padesáti profesorů z více než 20 zemí vybírá konkrétní příklady z množství navržených příkladů z různých evropských států. Rovněž se zde diskutuje otázka sjednocování učebních osnov v rámci integračních evropských snah. Vzhledem k tomu, že různé země věnují témuž učebnímu tématu různou pozornost, má každá země právo změnit maximálně 5 úloh ze společně vybraných.

Soutěž je rozdělena do následujících 5 kategorií:

 1. kategorie Klokánek    -    je určena žákům 4. a 5. tříd ZŠ

 2. kategorie Benjamín   -    pro žáky 6. a 7. tříd ZŠ  a studenty primy a sekundy víceletých gymnázií

 3. kategorie  Kadet        -     pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty tercie a kvarty víceletých gymnázií

 4. kategorie  Junior       -    pro studenty 1. a 2. ročníku SŠ a kvinty a sexty víceletých gymnázií

 5. kategorie Student       -    pro studenty 3. a 4. ročníku SŠ a septimy a oktávy víceletých gymnázií

Pravidla soutěže

Úkolem žáků  je vypracovat test, což byla u nás poměrně neobvyklá diagnostická forma. Je však velmi dobře, že se žáci právě prostřednictvím MK s testovou podobou seznámí, neboť se s ní v budoucnu budou setkávat stále častěji. Kategorie Klokánek je od roku 1998 upravena – žáci řeší test obsahující 24 příkladů oproti původním 15 příkladům. Na vypracování mají časový limit 60 minut. V ostatních kategoriích je úkolem žáků řešit 30 úloh v časovém rozmezí 75 minut. Předchozí zkušenosti si též vyžádaly vyhrazení 15 minut na organizační práce. To se ukázalo jako cenné, neboť je třeba srozumět žáky s tím, jakým způsobem test zpracovávat.

Soutěžní úlohy jsou ve všech kategoriích rozděleny podle zvyšující se obtížnosti na úlohy za 3, 4 a 5 bodů. Každý soutěžící vstupuje do soutěže v kategorii Klokánek s 24 body, v ostatních kategoriích s 30 body. Za správně zodpovězenou úlohu získává účastník 3, 4 nebo 5 bodů. Pokud otázku neodpoví, nezískává žádný bod. Odpoví-li však chybně, 1 bod ztrácí. Žáci vybírají odpověď z nabídnutých 5 odpovědí a svou volbu vyznačují na tzv. kartu odpovědí.        

 

Úlohy ze soutěže vyšly v následujících publikacích (vše nakladatelství Prodos):

 1. Sbírka Klokánek (Bohumil Novák, Anna Stopenová, Martina Uhlířová, Josef Molnár) — pro žáky 4. a 5. roč. ZŠ, formát A4, rozsah 64 stran, celkem 268 úloh
   

 2. Sbírka Benjamín (Bronislava Růžičková, Milan Kopecký, Josef Molnár) — pro žáky 6. a 7. roč. ZŠ, formát A4, rozsah 64 stran, celkem 245 úloh
   

 3. Sbírka Kadet (Petr Emanovský, Jitka Hodaňová, Radek Horenský, Josef Molnár) — pro žáky 8. a 9. roč. ZŠ, formát A4, rozsah 64 stran, celkem 250 úloh
   

 4. Sbírka Junior (Radek Horenský, Petr Rys, Jaroslav Zhouf, Josef Molnár) — pro studenty 1. a 2. roč. SŠ, formát A4, rozsah 64 stran, celkem 180 úloh
   

 5. Sbírka Student (Pavel Calábek, Jaroslav Švrček, Tomáš Zdráhal, Josef Molnár) — pro studenty 3. a 4. roč. SŠ, formát A4, rozsah 64 stran, celkem 220 úloh

 

Významné mezníky ve vývoji soutěže MK pro Českou republiku

Významné mezníky ve vývoji soutěže MK pro Českou republiku lze zformulovat do následujících bodů:

 • 1980 vznikla soutěž v Austrálii z podnětu prof. Petera O` Hallorana.

 • 15. května 1991 - Konal se 1. ročník soutěže v Evropě – ve Francii.

 • 1992 - Soutěž se objevila v Polsku.

 • červen 1993 - Uskutečnilo se 1. evropské setkání v Paříži.

 • červen 1994 Vznikla asociace Kangarou sans frontieres (KSF, Klokan  bez hranic)  na evropském  sjezdu  ve Strassbourgu. (Blíže o ní pojednám v odstavci 2.6.)     V témže roce Klokan obdržel d´Alembertovu cenu přidělenou francouzskou matematickou společností.

 • červenec 1994 - V  bulharském  Pravci se  konal  II.  Kongres Světové federace národních matematických soutěží WFNMC (World Federation of  National Mathematics Competitions). Zástupcem MK v předsednictví WFNMC se stal Christian Maudit. Za naši republiku se kongresu zúčastnil RNDr. Josef Molnár, CSc. a RNDr. Jaroslav Švrček, CSc. Zde RNDr. Josef Molnár, CSc. navázal kontakt s pořadateli MK z centra v Marseille a byl pozván na setkání do Budapešti.

 • říjen 1994 - Konala se akce „MAKOS 1994“ (podzimní škola péče o talenty) v Zadově, který zorganizovala Komise pro péči o talenty při HV JČMF a českobudějovická pobočka JČMF ve spolupráci s katedrou matematiky Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovicích. Akce se zúčastnil RNDr. Josef Molnár, CSc., který zde informoval o kongresu WFNMC a poprvé o soutěži Matematický klokan. Zde byla vyhlášena soutěž MK v České republice.

 • listopad 1994 - Konalo se evropské setkání v Budapešti, kde se připravovaly úlohy pro studenty středních škol. Na setkání byl přítomen RNDr.  Josef Molnár, CSc.

 • 23. březen 1995 - Proběhl 1. oficiální ročník soutěže MK v České republice. Pořádání soutěže se ujala olomoucká pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků ve spolupráci s katedrami matematiky Přírodovědecké a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Tak tomu je i dnes.

 • listopad 1995 - Uskutečnilo se  setkání v polské Toruni, kde se tvořily úlohy pro kategorie Junior, Student a Klokánek. Setkání organizovalo koordinační centrum v Marseille.

 • prosinec 1995 - Připravovaly se úlohy pro kategorie Benjamín a Kadet v holandském Eindhovenu. 9. prosince tohoto roku se stal RNDr. Josef Molnár, CSc. členem asociace Kangarou sans frontieres.

 • leden 1996 - Konala se pracovní schůzka ve francouzské Marseille. Zde se formovaly úlohy pro kategorii Klokánek  pod vedením Jeana Pierra Boudina a úlohy pro studenty středních škol pod vedením Christiana Maudita.

 • červenec 1996 - Ve španělské Seville se uskutečnil Celosvětový kongres didaktiky matematiky ICME 8 (International Congress on Mathematical Education). Claude Deschamps, první prezident asociace KSF, se stal vedoucím jedné z pracovních komisí. Soutěž MK si získává své místo ve světové matematice.

 • prosinec 1996 - Konalo se setkání v polské Toruni. Počínaje tímto rokem se úlohy pro všechny kategorie připravují na společných setkáních. Za Českou republiku se setkání zúčastnila pětičlenná delegace v čele s RNDr. Josefem Molnárem, CSc.

 • listopad 1997 - Uskutečnila se pracovní schůzka v Budapešti. Schůzky se zúčastnil mj. RNDr. Josef Molnár,CSc.

 • listopad 1998 - Proběhlo setkání ve slovinské Ljubljaně. Za naši republiku se setkání zúčastnila tříčlenná delegace v čele s RNDr. Josefem Molnárem, CSc.

 • říjen 1999 - Uskutečnila se pracovní schůzka ve španělském Valladolidu. Česká republika zde byla vybrána k uspořádání dalšího pravidelného setkání zástupců jednotlivých zemí zapojených do MK.

 • říjen 2000 - Konal se „Kangaroo meeting 2000“ ve dnech 19. – 22. října v Čelákovicích. Setkání uspořádala z pověření MŠMT ČR Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s JČMF a ZŠ J. A. Komenského v Čelákovicích. Vedením týmu pořadatelů z kateder matematiky Přírodovědecké a Pedagogické fakulty UP, Centra výpočetní techniky UP, z Pedagogické fakulty UK Praha a UJE Ústí nad Labem, byl rektorkou UP pověřen RNDr. Josef Molnár, CSc. Hlavním cílem setkání bylo vybrat vhodné úlohy pro jednotlivé kategorie MK z více než 700 navržených úloh.  Setkání se zúčastnilo 65 zástupců z 23 evropských zemí,    Asie i Ameriky. Na zasedání bylo odhlasováno, že od roku 2001 se ruší dosavadní poplatky za účast zemí v asociaci i v soutěži.  ČR splatila financováním Kangarou meetingu 2000 svoje pohledávky z let 1995 – 2000. Rozhodlo se, že každá země uhradí za každého svého zástupce na mezinárodním setkání 200, - EURO. Každá země vyšle za každých 100 000 účastníků soutěže jednoho svého zástupce.